Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Fundacja pod nazwą Ochrony zdrowia pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej – z siedzibą w Katowicach – zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Związek Zawodowy Pracowników Prokuratury RP reprezentowany przez Radę Główną ZZPP-RP zwany dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Zawierciu dnia 23.11.2000 r. repertorium A Nr 6612/2000 prowadzonej przez Notariusza – Krystynę Kliszewską-Biały.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5a. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 6a. Nadzór nad Fundacją należy do Ministra Sprawiedliwości

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.1. Celem Fundacji jest finansowanie ochrony zdrowia:
a) pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, powołania lub umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;
b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych;
c) emerytów i rencistów, byłych pracowników Prokuratury;
d) prokuratorów, którzy przeszli w stan spoczynku;
e) członków rodzin osób wymienionych w pkt a-c.

§ 7.2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust.1 pkt e zalicza się:
a) pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej – do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia;
b) dzieci wymienione w pkt 1 (niezdolne do nauki i pracy ze względu na chorobę – po udokumentowaniu orzeczeniem ZUS) – do ukończenia 25 roku życia.

§ 7.3. Celem Fundacji jest również podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie problematyki prawnej.

§ 7.4. Fundacja może także prowadzić i wspierać finansowo działalność polegającą na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników Prokuratury RP.

§ 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a/ gromadzenie środków finansowych z darowizn, zapisów, spadków i dobrowolnych składek oraz innych zgodnych z przepisami prawa źródeł z uwzględnieniem celu przeznaczenia określonego przez darczyńcę.
b/ finansowanie kosztów leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki pracowników Prokuratury RP i najbliższych członków ich rodzin, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2.
c/ udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej pracowniom Prokuratury RP i najbliższym członkom ich rodzin w czasie choroby i rekonwalescencji.
d/ finansowanie szkoleń zawodowych i materiałów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników Prokuratury;
e/ prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej w celu podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.
f/ prowadzenie, wspieranie lub finansowanie, bądź też zlecanie studiów i badań, działalności edukacyjnej, spotkań o tematyce prawnej, jak również gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej,

§ 9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 60.000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabywane przez Fundację oraz pozyskiwane z innych źródeł.

§ 11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a/ darowizn
b/ zapisów
c/ spadków
d/ dobrowolnych składek obecnych i byłych pracowników Prokuratury RP
e/ subwencji i dotacji
f/ innych źródeł zgodnych z przepisami prawa

§ 12 a. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja może prowadzić realizując cele określone w § 8 pkt e i f

§ 13. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13 a. 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych.
2.Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 13 b. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 13 c. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywać swój majątek na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, w rozumieniu tego pojęcia przyjętym w pkt a, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, w rozumieniu tego pojęcia przyjętym w pkt a, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,w rozumieniu tego pojęcia przyjętym w pkt a, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 14. Organami Fundacji są:

a/ Rada Fundacji

b/ Zarząd Fundacji

§ 15. Radę Fundacji tworzą od 3 – 5 osób wskazanych przez Radę Główną ZZPPRP.

§ 15 a Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, nadzorczych, opiniujących, kontrolnych.

§ 17. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji, którzy tworzą Prezydium Rady Fundacji.

§ 18. Prezydium Rady Fundacji wykonuje czynności zastrzeżone dla Rady Fundacji w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy zwołanie Rady Fundacji nie jest możliwe.

W takich wypadkach decyzje Prezydium Rady Fundacji podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji.

§ 19. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym.

§ 20. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji upoważniony przez Zarząd Fundacji. Przedstawiciel Zarządu ma prawo wyrażania swojej opinii, nie posiada jednak prawa głosu.

§ 21. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków Rady.

§ 22. Do Rady Fundacji należy:

a/ Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji i jego członków; Rada powołuje Zarząd Fundacji na trzy miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego Zarządu. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

b/ wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;

d/ rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z możliwością kontroli doraźnych i problemowych prac Zarządu;

e/ ustalenie wysokości diet przysługujących członkom Zarządu i Rady za udział w pracach tych organów;

f/ podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji;

g/ zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań finansowych, w których wartość przekracza 20.000 zł.

h/ dokonywanie corocznej oceny działalności merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, w tym podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.

i/ opiniowanie planu działania Zarządu na rok następny

§ 22 a. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku odwołania przez Radę Główną ZZPP RP, złożenia rezygnacji, nie brania, bez usprawiedliwionego powodu udziału w posiedzeniach Rady lub wykluczenia z jej składu za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady.

§ 22 b. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 23. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na okres trzech lat

§ 23 a. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23 b. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Radę.

§ 24. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 25. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:

a/ reprezentuje Fundacje na zewnątrz

b/ sprawuje zarząd majątkiem Fundacji

c/ przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, zapisy, spadki i inne,

d/ tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji oraz ustala zasady ich działania

e/ prowadzi politykę finansową i kadrową Fundacji

f/ podejmuje decyzje o udzieleniu pomocy finansowej zgodnie z celami Fundacji

g/ składa coroczne sprawozdania Radzie Fundacji i właściwemu Ministrowi ze względu na przedmiot działania Fundacji za ubiegły rok kalendarzowy w terminie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

h/ uchwala roczny plan działania i roczny plan finansowy

i/ przygotowanie i realizacja projektów objętych wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz innego rodzaju źródeł dofinansowania.

§ 26. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji pełnią funkcje społecznie, lecz za udział w pracach Fundacji otrzymują zwrot kosztów podróży, pobytu i wyżywienia oraz ewentualnych diet w wysokości ustalonej przez Radę Fundacji.

§ 27. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu – w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 28. Reprezentacja Fundacji jest dwuosobowa. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie – Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji i członek Zarządu. Zarząd może upoważnić wskazanego członka Zarządu do podejmowania zobowiązań do kwoty 3000 zł.

Rozdział V

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 29. (skreślony)

§ 30. Fundacja ulega likwidacji w sytuacji, kiedy przestanie realizować swoje cele statutowe.

§ 31. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji i sposobu jej przeprowadzenia podejmuje Rada Fundacji.

§ 32. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się – w drodze uchwały Rady Fundacji – Związkowi Zawodowemu Pracowników Prokuratury RP na cele związane z działalnością statutową Związku lub innej Fundacji albo instytucji, której działalność odpowiada celom Fundacji.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. W kwestiach nieunormowanych stosuje się odpowiednio właściwe przepisy.

§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.