Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Ze środków Fundacji przeznaczonych na ratowanie życie i zdrowia finansuje się koszty leczenia specjalistycznego i inne związane z leczeniem zarówno takie które wykraczają poza możliwości ubezpieczenia pracowników Prokuratury RP i członków ich rodzin jak i te, które mieszczą się w granicach ubezpieczenia, ale termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest odległy w sposób mogący spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

POMOC FINANSOWA JEDNORAZOWA

 • refundacja poniesionych uprzednio kosztów leczenia po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających ich poniesienie w tym faktur i rachunków wystawionych na dane wnioskodawcy.
 • finansowanie przyszłych przedsięwzięć związanych z leczeniem specjalistycznym z jednoczesnym zobowiązaniem do przedłożenia dokumentów potwierdzających wydanie środków finansowych udzielonych przez Fundację zgodnie z przeznaczeniem w tym faktur i rachunków wystawionych na dane wnioskodawcy z informacją, że płatnikiem jest Fundacja lub wystawionych na dane Fundacji w terminie do 30 dni od daty wykonania przedmiotu pomocy.

POMOC FINANSOWA KWARTALNA

 • pomoc finansowa do leczenia specjalistycznego jeden raz na kwartał w wysokości nie przekraczającej 2000 zł, pozostawiając wnioskodawcy swobodę wykorzystania przyznanej kwoty w ramach leczenia wskazanego we wniosku z jednoczesnym zobowiązaniem do przedłożenia dokumentów potwierdzających wydanie środków finansowych udzielonych przez Fundację zgodnie z przeznaczeniem w terminie do dnia 14 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

 1. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Zarząd Fundacji w oparciu o:
  a. wypełniony wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy i załączniki do wniosku,
  b. oświadczenie o warunkach materialnych,
  c. opinię lekarską dołączoną do wniosku i inną dokumentację medyczną wymienioną w wykazie dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku.
 2. Zarząd Fundacji ma prawo do zweryfikowania wniosku poprzez sprawdzenie wiarygodności
  informacji podanych we wniosku.
 3. Zarząd Fundacji ma prawo nawiązać współpracę z lekarzami zaufania wyspecjalizowanych placówek służby zdrowia w zakresie niezbędnym do weryfikacji wniosków.
 4. Przy zbiegu kilku uzasadnionych wniosków o przyznanie pomocy finansowej w pierwszej kolejności udziela się pracownikowi Prokuratury. Członkowie rodziny uwzględniani są w następnej kolejności.
 5. Wysokość pomocy finansowej uzależniana jest zarówno od sytuacji materialnej wnioskodawcy jak i posiadanych środków na koncie Fundacji – może być przyznana w pełnej kwocie zapotrzebowania, względnie częściowo.
 6. Informacja o przyznanej pomocy finansowej lub odmowie przyznania pomocy finansowej zostanie przekazana wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty email lub w przypadku jego braku – drogą telefoniczną
 7. Negatywne decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne nie wymagają uzasadnienia i nie mają charakteru roszczeniowego ze strony wnioskodawcy.
 8. Przyznane środki finansowe przekazuje się na adres (konto) placówki służby zdrowia, w której odbywa się leczenie wnioskodawcy. W innych przypadkach środki mogą być wypłacone do konto bankowe wnioskodawcy po otrzymaniu rachunku względnie szacunkowej wyceny sporządzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 9. Przyznane środki finansowe stanowią darowiznę.


Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2023r. nr 1774 t.j.) obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym.

Podstawa prawna: art. 5, art. 9 ustawy

Art. 5.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.


Art. 9.

  1. Opodatkowaniu podlega nabycie od jednego zbywcy własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
   1) 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
   2) 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
   3) 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
  2. Jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza
   się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.