Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej

Pomoc w ciężkich chorobach

dla pracowników prokuratury i ich bliskich

Agatka to dziewięcioletnia, pełna energii i entuzjazmu dziewczynka, która od drugiego roku życia zmaga się z autyzmem wczesnodziecięcym.
Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, które dotyka wielu sfer funkcjonowania człowieka, głównie w obszarze komunikacji, interakcji społecznych i okazywania emocji. Jego objawy pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Autyzm może się objawiać
w różny sposób u poszczególnych osób. Nie mniej jednak wszystkie osoby z autyzmem mają trudności w zakresie relacji społecznych, porozumiewania się, wyobraźni, czy też trudności ze sztywnością zachowań. W efekcie niektóre osoby z autyzmem nie potrafią nawiązywać kontaktów
z innymi osobami, nie mówią i nie komunikują się w inny sposób, mają dużo stereotypowych zachowań i manieryzmów ruchowych. Autyzm jest zaburzeniem, które trwa całe życie. Dzięki coraz skuteczniejszym metodom terapeutycznym, w wielu przypadkach można uzyskać znacząca poprawę funkcjonowania dotkniętym nim osób.
Agatka od samego początku poddana była intensywnej rehabilitacji, zarówno od strony terapeutycznej, jak i medycznej. Efektem tych zabiegów jest stopniowa, aczkolwiek powolna poprawa jej funkcjonowania w niektórych sferach, zwłaszcza widoczna jest ona w komunikacji
z otoczeniem.
Od ubiegłego roku wprowadziliśmy nowy dla Agatki program terapeutyczny o nazwie
SON – RISE. Jest to program oparty na miłości i pełnej akceptacji dziecka, mający na celu inspirować dziecko do budowania więzi i relacji społecznych poprzez wspólną zabawę. W jego ramach odbywają się codzienne sesje z terapeutami w specjalnie przygotowanym do tego pokoju zabaw (tzw. playroom). Uczestnicząc w nim mamy wrażenie, iż podążamy z Agatką we właściwym kierunku. Zaczynamy lepiej rozumieć jej zachowania, to co chce Nam przekazać, a przez to Agatka lepiej komunikuje się z otoczeniem. Napawa Nas to dużym optymizmem.
Wysiłek jaki każdego dnia wkłada Nasze dziecko, by zrozumieć „nasz świat”, być jego częścią, jest dla Nas stałą zachętą, aby poszukiwać nowych rozwiązań, nowych metod leczenia, by móc zrealizować jej marzenia bycia zdrowym. Wymaga to od nas przede wszystkim wytrwałości, ale również znacznego nakładu finansowego.
Wszelkiego rodzaju innowacyjne terapie czy też metody leczenia są dla nas znaczącym obciążeniem domowego budżetu.
W bieżącym roku nadal planujemy kontynuować naukę Agatki w ramach domowego nauczania, terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, hipoterapię, a nadto turnusy specjalistycznego masażu w Instytucie Swietłany Masgutowej.
Dzięki Państwa życzliwości i finansowemu wsparciu jesteśmy w stanie te plany urzeczywistnić, a tym samym stawiać z Agatką kolejne kroki naprzód, by dotrzeć do celu, którym jest poprawa funkcjonowania i samodzielność naszego dziecka.
Rodzice Agatki