Zasady przyznawania pomocy

Zasady przyznawania pomocy finansowej.

1. Ze środków Fundacji przeznaczonych na ratowanie życie i zdrowia finansuje się koszty leczenia specjalistycznego i inne związane z leczeniem zarówno takie które wykraczają poza możliwości ubezpieczenia pracowników Prokuratury RP i członków ich rodzin jak i te, które mieszczą się w granicach ubezpieczenia, ale termin wykonania świadczenia zdrowotnego jest odległy w sposób mogący spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

Finansowanie kosztów leczenia polega na refundacji poniesionych uprzednio kosztów leczenia po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających ich poniesienie w tym faktur i rachunków wystawionych na dane wnioskodawcy oraz finansowaniu przyszłych przedsięwzięć związanych z leczeniem specjalistycznym z jednoczesnym zobowiązaniem do przedłożenia dokumentów potwierdzających wydanie środków finansowych udzielonych przez Fundację zgodnie z przeznaczeniem w tym faktur i rachunków wystawionych na dane wnioskodawcy z informacją, że płatnikiem jest Fundacja lub wystawionych na dane Fundacji w terminie do 30 dni od daty wykonania przedmiotu pomocy

W przypadku długoterminowego leczenia wymagającego cyklicznych działań związanych z leczeniem możliwe jest udzielenie pomocy finansowej do leczenia specjalistycznego jeden raz na kwartał w wysokości nie przekraczającej 2000 zł, pozostawiając wnioskodawcy swobodę wykorzystania przyznanej kwoty w ramach leczenia wskazanego we wniosku z jednoczesnym zobowiązaniem do przedłożenia dokumentów potwierdzających wydanie środków finansowych udzielonych przez Fundację zgodnie z przeznaczeniem w terminie do dnia 14 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału

2. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Zarząd Fundacji w oparciu o:

a. wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy
b. zaświadczenie o warunkach materialnych (o wysokości dochodu na członka rodziny)
c. opinię lekarską dołączoną do wniosku,

3. Zarząd ma prawo do zweryfikowania wniosku poprzez sprawdzenie wiarygodności informacji podanych we wniosku.

4. Zarząd Fundacji ma prawo nawiązać współpracę z lekarzami zaufania wyspecjalizowanych placówek służby zdrowia w zakresie niezbędnym do weryfikacji wniosków.

5. Przy zbiegu kilku uzasadnionych wniosków o przyznanie pomocy finansowej w pierwszej kolejności udziela się pracownikowi Prokuratury. Członkowie rodziny uwzględniani są w następnej kolejności.

6. Wysokość pomocy finansowej uzależniana jest zarówno od sytuacji materialnej wnioskodawcy jak i posiadanych środków na koncie Fundacji – może być przyznana w pełnej kwocie zapotrzebowania, względnie częściowo.

7. Negatywne decyzje Zarządu są ostateczne nie wymagają uzasadnienia i nie mają charakteru roszczeniowego ze strony wnioskodawcy.

8. Przyznane środki finansowe przekazuje się na adres (konto) placówki służby zdrowia, w której odbywa się leczenie wnioskodawcy. W wyjątkowych przypadkach środki mogą być wypłacone do ręki wnioskodawcy po otrzymaniu rachunku względnie szacunkowej wyceny sporządzonej przez Kasę Chorych.

9. Przyznane środki finansowe stanowią darowiznę. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.) obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym. Podstawa prawna: art. 5, art. 9 ustawy

Art. 5. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
1) 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
2) 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.